Danč Matej

Obchodné zastúpenie

 

Mobil: +421 915 896 527
Email: danc@danmat.sk

 

 


▼Rýchly prístup k obsahu BLOGU▼

Rohoze na boj proti vtacej chripke

Boj proti vtáčej

chrípke - vlna 2020

Biocídna rohož PESAN
normy k podlahovemu znaceniu paska alebo farba na podlahu kupit alebo prenajat rohoz dezinfekcny biocidny roztok Oxychlorine

Legislatíva k

podlahovému

značeniu - STN

Podlahové značenie

okamžite vytvrdzovane

UV svetlom

Náter značenia

VS. podlahové

pásky

Kúpiť alebo

prenajať rohož?

Jedinečný biocídny

roztok

 

NORMY značenia SOLIDLUX Pásky vs. farba Kúpa vs. prenájom OXYCHLORINE
zonovanie rohozi

Rozloženie a význam

čistiacích rohoží

v budove

Rozloženie rohoží

 

 

Aktualizované 20.01.2020 Autor: Danč Matej

Zabránenie šírenia vtáčej chrípky pomocou dezinfekčných rohoží

Vlna vírusu vtáčej chrípky (H5N8) sa znova objavila v Januári 2020. Zabráňte zbytočným stratám.

Naše riešenie spočíva v ponuke a predaji penovej dezinfekčnej rohože PESAN, ktorá sa naplní účinným roztokom na okamžitú liklidáciu 99,9% známych baktérii a vírusov pomocou roztoku OXYCHLORINE. Takto opatreným vstupom eliminujete možné riziku zanesenia nákazy obuvou zamestnancov a návštev. Preeto neváhajte a prezrite si aktuálnu ponuku.

 

 

Aktualizované 04.10.2018 Autor: Matej Danč 

Legislatíva k podlahovému značeniu

STN 26 9010, čiastočne tiež § 16 a § 20 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

Komunikácie vo výrobných a prevádzkových budovách

Spoločné ustanovenia

§ 16

(1) Všetky komunikácie (pre chodcov i pre dopravu nákladov a pod.) sa musia budovať so zreteľom na výrobný proces, organizáciu vnútrozávodnej dopravy, včasnú a dostatočne rýchlu evakuáciu všetkých pracovníkov v prípade nebezpečenstva a na pohodlné a bezpečné prechádzanie medzi strojmi a zariadeniami. Komunikácie musia byť stále voľné a nesmú sa zužovať stavebnými konštrukciami, výrobným a prevádzkovým zariadením, materiálom, výrobkami a pod. a musia sa udržiavať a čistiť.

(2) Komunikácie musia mať rovný povrch, ktorý nesmie byť šmykľavý.

(3) Komunikácie musia byť v jednej úrovni. Vo výnimočných prípadoch možno spojiť komunikácie s rozličnou výškovou úrovňou rampami alebo schodmi najmenej s troma stupňami. Pri spoločných komunikáciách pre koľajové a nekoľajové vozidlá, prípadne pre chodcov, musia byť koľajnice zapustené do úrovne povrchu komunikácie. Komunikácie vyhotovené ako mosty, lávky, galérie a ochodze musia mať po celej ploche pevnú, rovnú a takým spôsobom upravenú podlahu, aby nemohli prepadávať predmety.

(4) Šachty alebo iné nebezpečné otvory povrchu komunikácií musia byť zakryté poklopmi alebo mrežami, ktorých šírka otvoru nepresiahne 30 mm a ktorých nosnosť musí zodpovedať ich prevádzkovému zaťaženiu. Poklopy a mreže musia byť zabezpečené proti samovoľnému uvoľneniu.

(5) Ak sú komunikácie prerušené kývavými dverami, musí dverové krídlo umožňovať výhľad. Celosklenené dverové krídla s čírym sklom bez rámov sa nesmú vo výrobných priestoroch používať. Celosklenené krídla v ráme musia byť viditeľne označené.

(6) Ak nad komunikáciami alebo pracoviskami vedú iné komunikácie alebo visuté dráhy, musia sa zabezpečiť tak, aby osoby neohrozoval padajúci materiál alebo dopravované predmety.

(7) Všetky komunikácie musia byť od ostatných plôch s rovnakou úrovňou farebne odlíšené ohraničujúcimi pásmi alebo inou farbou povrchu.

(8) Komunikácie pre chodcov musia byť technicky riešené so zreteľom na počet osôb, ktoré ich budú používať; musia byť však najmenej 1,2 m široké.

Komunikácie medzi výrobnými a prevádzkovými budovami

Komunikácie pre vozidlá

§ 20

(1) Šírka, nosnosť a pevnosť komunikácií musí zodpovedať používaným dopravným prostriedkom a intenzite dopravy.

(2) Najmenšia šírka priamej jednosmernej komunikácie pri použití motorových dopravných prostriedkov sa musí rovnať šírke dopravného prostriedku, prípadne najširšieho nákladu, ku ktorej sa pripočíta ešte 1,2 m.

(3) Najmenšia šírka obojstrannej priamej komunikácie pri použití motorových dopravných prostriedkov sa musí rovnať dvojnásobnej šírke dopravného prostriedku, prípadne najširšieho nákladu, ku ktorej sa pripočíta vcelku 1,6 m.

(4) Najmenšia svetlá výška nad komunikáciami pre vozidlá sa riadi

a) výškou stanovišťa vodiča nad úrovňou komunikácie zväčšenou o 2,1 m, ak je náklad nižší ako stojací vodič,

b) výškou stanovišťa vodiča nad úrovňou komunikácie zväčšenou o výšku nákladu s pripočítaním 0,3 m, ak je náklad vyšší ako stojací vodič, vždy však aspoň 2,4 m nad úrovňou komunikácie, a ak sa používa aj na automobilovú premávku, aspoň 3,6 m nad touto úrovňou; tieto výšky sa nesmú znižovať konštrukciami, potrubiami alebo inými prekážkami.

(5) Povrch komunikácií musí byť tvrdý, s príslušným spádom na odvádzanie zrážkových vôd. Všetky komunikácie musia byť označené predpísanými dopravnými značkami. V miestach, kde sa pri jednosmernej komunikácii predpokladá státie vozidiel na nakladanie a vykladanie, musí byť komunikácia v dostatočnej dĺžke primerane rozšírená. Pre chodcov treba vybudovať chodníky.

(6) Nadchody musia byť vybudované tak, aby osoby nachádzajúce sa pod nimi neboli ohrozené ich prevádzkou, a musia byť označené bezpečnostnou značkou s vyznačením najvyššieho zaťaženia.

a článok 12, prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z.z.

12. Dopravné komunikácie, nebezpečné priestory

12.1 Dopravné komunikácie vrátane schodísk, pevných rebríkov, nakladacích plošín a rámp sa musia umiestniť a dimenzovať tak, aby zabezpečili ľahký, bezpečný a vhodný prístup pre chodcov alebo vozidlá, ktorý nebude ohrozovať zamestnancov nachádzajúcich sa v blízkosti dopravných komunikácií.

12.2 Komunikácie určené pre chodcov a na prepravu tovaru sa musia vyhotoviť so zreteľom na počet používateľov a na druh činností vykonávaných na nich.

12.3 Medzi dopravnými komunikáciami pre vozidlá a dverami, bránami, priechodmi pre chodcov, chodbami a schodiskami musí byť dostatočný voľný priestor.

12.4 Ak to použitie a vybavenie miestností z dôvodu ochrany zamestnancov vyžaduje, dopravné komunikácie sa musia zreteľne vyznačiť.

12.5 Ak sa na pracoviskách vyskytujú nebezpečné priestory, v ktorých vzhľadom na charakter práce existuje nebezpečenstvo pádu zamestnancov alebo predmetov, musia sa také pracoviská vybaviť zariadeniami, ktoré zabránia vstupu neoprávneným osobám do týchto priestorov. Na ochranu zamestnancov oprávnených vstupovať do nebezpečných priestorov sa musia vykonať primerané opatrenia.
Nebezpečné priestory sa musia zreteľne označiť podľa osobitného predpisu.

SPAŤ

Podlahové značenie k okamžitému použitu

SolidLux systém podlahového značenia je unikátny patentovaný systém dvojzložkovej farby vytvrdzovanej UV svetlom. Táto jedinečná novinka prináša na náš trh farbu ktorá je takmer okamžite použiteľná aj pre extrémne zaťaženie už po jej aplikácii. Vďaka SolidLux značeniu, zabezpečíte pracovisko princípom 5S a to za potreby minimálneho alebo žiadneho odsunu nábytku a podobne.

 

 

Pre viac informácií o produkte klliknite TU ,alebo nás kontaktujte

SPAŤ

Aktualizované 17.05.2018 Autor: Matej Danč 

Podlahový náter VS páska na podlahu

Dnešný moderný podnik sa potrebuje flexibilne prispôsobiť požiadavkám trhu a zákazníkom, preto sa v podnikoch často objavuje jav

presunu a inovácie strojov, ktorý si vyžaduje rýchlu reakciu na rozmiestnenie a značenie pracovného priestoru za zachovania plynulého chodu

výroby, s elimináciou prestojov a pracného odstraňovania pôvodných náterov.

 

Pri použití pások na značenie podláh ,najmä tých kvalitných ako je 1mm hrubá PermaStripe alebo vynilová 3M 471 odpadáva starosť o zvyšky lepidla alebo roztrhanej pásky z podlahy a preto je možné po jej odsránení okamžite aplikovať novú.

Pri použití podlahovej pásky sa do ovzdušia neuvoľnujú plyny obsiahnuté v náplni spreja, nieje potrebný čas na vytvrdnutie farby, výsledná ostrosť a rovnosť čiary je neporovnateľná najmä s prihliadnutím na dĺžku od 10 a viac metrov.

Pásky je možné aplikovať pomocou aplikátora pások,ktorý značne zjednodušuje celý proces značenia a skracuje čas potrebný na samotný úkon na minimum.

Pri porušení/poškodení pásky sa daný úsek jednoducho odreže a nahradí novou,ide proces ktorý zvládne aj poverený zamstnanec a nedochádza tak k optickým narušeniam ciest a priestoru,čo sa nedá povedať o značení pomocou spreja alebo podlahového náteru,kde je potrebný dlhší čas na prípravu a plynulé napojenie náteru/nástreku.

SPAŤ

Aktualizované 30.10.2017 Autor: Matej Danč 

Kúpiť alebo prenajať čistiacu rohož?

V poslednej dobe množstvo zákazníkov zvažuje či si vstupné čistiace rohože kúpiť alebo prenajať. Na našom trhu pôsobí viacero firiem z odvetvia prenájmu rohoží,ktoré za určitú sumu/počet zazmluvnených rokov (často krát 3 a viac) zákazníkovi menia danú rohož.

Problém pri prenájme z nášho pohľadu nastáva najmä ak máte cyklus výmeny nastavený povedzme na každý pondelok v týždni, deň potom sa nečakane zmení počasie a do vašej prevádzky zavíta množstvo zákazníkov, ktorý rohož kompletne zašpinia mokrou alebo zablatenou obuvou.

 

V tom prípade ste odkázaný na mimoriadnu výmenu rohože ,alebo si musíte rohož svojpomocne vyčistiť.

 

Z finančného pohľadu pri priemernej sume za jednu výmenu 6€/1x/týždeň  dostanete za rok sumu 288€ za službu. Cena kvalitnej čistiacej rohože (napr.Cobawash) u nás je 98,50€, takúto rohož si dokážete svojpomocne čistiť vapkou,vysávačom alebo jej čistenie zveriť profesionálnej firme vo vašom okolí,venujúcej sa takýmto službám a to všetko podľa potreby a jej samotného zašpinenia. Takáto rohož vám bez problémov vydrží 4 a viac rokov.

SPAŤ

Aktualizované 30.06.2016 Autor: Matej Danč

OXYCHLORINE

Jedinečný bezchlórny dezinfekčný prípravok zo Slovenska

OXYCHLORINE je možné aplikovať rozprašovaním, ručným čistením, CIP dezinfekciou (dezinfekcia v uzavretých priestoroch, prípadne dezinfekcia ponorením alebo striekaním), resp. môže byť súčasťou komplexnejších systémov ako jedna zo zložiek širšieho čistiaceho procesu.

OXYCHLORINE nie je toxický pre zvieratá ani ľudí, nevyžaduje špeciálne zaobchádzanie, je to veľmi účinný biocíd, tento produkt je možné bezpečne vypúšťať do odpadových potrubí, pôsobí skoro okamžite, môže byť použitý vo všetkých štádiách dezinfekcie a čistenia, v odporúčanej koncentrácii nevybieluje povrchy ani materiály, môže sa aplikovať vo forme tekutiny, ľadu alebo aerosolu, je hypoalergénny (nespôsobuje alergické reakcie), vedľajšie produkty nie sú toxické, sú šetrné k životnému prostrediu a nezanechávajú žiadne syntetické chemické reziduá.

OXYCHLORINE nie je steroid, antibiotikum, bielidlo a ani toxín. Predstavuje moderný prostriedok, ktorý ničí praktický akúkoľvek infekciu, je absolútne netoxický, šetrný k životnému prostrediu a biokompatibilný, pretože napodobňuje prirodzený imunitný systém a jeho reakciu na infekciu.

V priebehu niekoľkých sekúnd až minút ničí všetky baktérie, plesne, vírusy a spory. Tento roztok je biologicky odbúrateľný, a nie je ekologicky nebezpečný. Spĺňa normy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), nemecké normy pre pitnú vodu (TVO) a požiadavky pre Slovenskú republiku na dezinfekčné prípravky pre účely dezinfekcie pitných, úžitkových a bazénových vôd.

Neexistujú žiadne osobitné požiadavky na likvidáciu tohto roztoku po jeho použití. Práve naopak, roztok OXYCHLORINE je účinný aj v odpadových vodách a v kanalizačných priestoroch. Taktiež nebolo klinickými skúškami preukázané, že by baktérie, vírusy, plesne a spory mali schopnosť vyvinúť odolnosť voči tomuto roztoku.

SPAŤ

Aktualizované 17.04.2016 Autor: ProLife Slovakia

Vedeli ste že?

- Výberom vhodnej čistiacej zóny sa dá zachytiť až 90% nečistôt a vlhkosti, ktoré by boli inak vnášané do objektu.


- Správne navrhnutá čistiaca zóna ušetrí až 60% nákladov na údržbu čistého priestoru a výrazne predlžuje životnosť podlahových kritín.


-  Prvý dojem je dôležitý. Rohože vám vieme na mieru vyrobiť s vaším logom, ujednotiť pod korporátne farby. Takto navrhnutá rohož robí na vaše návštevy jedinečný dojem.

 

Protiúnavovou rohožou odbremeníte svojich zamestnancov od následkov dlhodobého státia a zmiernite ich únavu, predídete ich práceneschopnosti.

 Aktualizované 24.02.2015 Autor: Admin

 

 

.